מדיניות פרטיות

תנאי השימוש המפורטים להלן חלים על כל שימוש באתר אינטרנט זה המופעל על ידי קבוצת חיסונים פיננסים בע"מ הכוללת חברות בנות לרבות חיסונים פיננסים חדרי עסקאות בע"מ (שיכונו להלן כולם יחד: "חיסונים") לרבות התוכן המצוי בהם (כל אלו יחד יכונו להלן : "האתר"). הכניסה לאתר לרבות השימוש תהווה התחייבותו של המשתמש לקיים תנאי השימוש כאמור. במידה ואינך מסכים/מה לאיזה מהתנאים האמורים בתנאי השימוש להלן, אנא הפסק/י השימוש באתר ואל תעשה/י כל שימוש בו לרבות במידע ובתכנים שבו. 

במסמך זה ייקראו כל המשתמשים באתר מכל סוג שהוא, בכינוי "משתמש". חיסונים עשויה ויכולה לשנות (בדרך של שינוי, מחיקה, הסרה, הורדה, הוספה, לרבות הוספת תנאים) את תנאי השימוש באתר מעת לעת ועפ"י שיקול דעתה הבלעדי, וזאת מבלי להידרש לתת התראה ו/או הודעה על כך.

מילוי טפסים

הפרטים הנשלחים בטפסי הפרסום נשמרים לצורך קבלת שירותים מהחברה או בחלק מהם יכול שהמשתמש יידרש למלא טפסים אשר יופיעו באתר וכן יידרש להיכנס למערכות שונות של חיסונים הכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של חיסונים, כאשר חיסונים רשאית בכל עת להחליט באם לאפשר למלא את הטפסים באמצעות האתר או לאפשר כניסה למערכות אם לאו.

​אחריות המשתמש

אחריותו של המשתמש לוודא כי השימוש שהוא עושה באתר איננו סותר כל דין החל עליו, או כל הסכם בו הוא קשור. כן אחריותו לוודא כי הפעילות לשמה הוא משתמש באתר מתאימה לצרכיו הכלכליים וליכולתו הכלכלית.

מהימנות המידע הכלול באתר

חיסונים, אינה נושאת ולא תישא באחריות, בשום צורה שהיא, לדיוק, מהימנות ותכיפות העדכון של התוכן המצוי באתר או בכל אתר אחר שמפעילה חיסונים או שהאתר מפנה אליו ואשר הינו מידע שהתקבל אצלה מצדדים שלישיים ולא הופק על ידה. התוכן באתר, לרבות אך לא רק, חדשות מתפרצות, גרפים, הערכות וניתוחי שוק ותוכנות של צד שלישי (להלן: "תוכן האתר") ניתן כשירות למשתמשי האתר והוא מבוסס על נתונים המתקבלים מספקי מידע פיננסי. יחד עם זאת, תוכן האתר לא נבחן ולא נבדק על ידי חיסונים וחיסונים איננה מתחייבת לכך שתוכן האתר מדויק, שלם, מעודכן או מהימן. חיסונים ממליצה לבדוק את תוכן האתר בדיקה עצמאית לפני כל שימוש שנעשה בהסתמך על מידע הכלול בתוכן האתר. כל שימוש שנעשה באתר ו/או בתוכן האתר נעשה על אחריותו הבלעדית של המשתמש וחיסונים לא תהיה אחראית לכל נזק בין אם ישיר ו/או עקיף ו/או כספי ו/או אחר העלול להיגרם אצל משתמש ו/או צד ג' אחר, הפועלים על פי תוכן האתר ו/או בהתאם לו , כתוצאה ממידת דיוקו, שלמותו, מהימנותו או עדכנותו של תוכן האתר לרבות לנזקים שיגרמו כתוצאה מתקלות ו/או אי יכולת לגלוש אל האתר מכל סיבה שהיא, לרבות תקלה טכנית אצל חיסונים ו/או גלישה ביישומי תוכנה שהורדו ו/או מקורות מידע אליהם הופנה המשתמש. המשתמש מסכים ומצהיר כי כל החלטה שקיבל ו/או יקבל בהסתמך על תוכן האתר הינה על אחריותו האישית בלבד ולא תהיה לו כל טענה ו/או תביעה מכל סוג שהוא בעניין זה כלפי חיסונים. למען הזהירות, חיסונים ממליצה למשתמש לנסות ולרכוש ידע תיאורטי ומעשי לפני שיעשה שימוש בתוכן האתר.

תוכן האתר איננו מהווה המלצה או הצעה לבצע עסקאות

תוכן האתר או כל מידע אחר המתפרסם באתר לא מהווה שום סוג של ייעוץ, ניהול השקעות, המלצה או חוות דעת בנוגע לרכישה או מכירה של מט"ח. תוכן האתר, וכל סוג אחר של נתון ו/או מידע המופיע באתר איננו מהווה הזמנה או הצעה לבצע שום סוג של עסקה במט"ח או בכל נכס אחר מסוג שהוא, לרבות נכסים שמידע ו/או סקירות לגביהם נכללים בתוכן האתר. במידה ומופיעים באתר מצביעים וקישורים אלקטרוניים (hyperlink) אל מקורות מידע, הם לא יפורשו כמתן חסות ע"י חיסונים לאותם מקורות מידע ו/או כהמלצה לעשות בהם שימוש. כמו כן, אין אפשרות לבצע עסקאות באתר.

תיקונים ושינוי תנאים באתר

חיסונים, על פי שיקול דעתה המוחלט, רשאית, בכל עת, ומכל סיבה שהיא לתקן או לשנות את תוכן האתר לרבות את תנאי השימוש באתר וכן להוסיף או להפסיק שירותים שונים ו/או להפסיק פעילות האתר באופן חלקי או מלא. המשתמש מצהיר ומאשר כי לא תהיה לו כל טענה, מענה, תביעה ו/או זכות לשיפוי בגין נזקים שלדברי המשתמש נגרמו לו עקב השינויים כאמור.

אבטחה ופרטיות

חיסונים לא תמסור ו/או תעביר ו/או תחלוק ו/או תפיץ כל נתון או מידע אישי אודות משתמש, לשום גורם שלישי ו/או אחר, למעט אם אותו משתמש נתן הסכמתו המפורשת והכתובה לכך ו/או במקרים בהם חיסונים מחויבת לעשות כן ע"פ כל דין החל על חיסונים ו/או על המשתמש ו/או על הנכסים שיחזיק המשתמש במסגרת השימוש באתר. חיסונים עושה כל שלאל ידה כדי לשמור ולהגן על אבטחת המידע ועל סודיות פרטי המשתמש באתר. חיסונים משתמשת באמצעים הטכנולוגיים שהיא מחשיבה כטובים ומתקדמים על מנת לאבטח ולשמור על מידע המערכת והמשתמשים לצורכי אבטחת מידע. עם כל האמור, חיסונים מדגישה כי אין כל יכולת לחסימה מוחלטת של האתר מפני פריצות ו/או חדירה ובבחירתו לעשות שימוש באתר נוטל על עצמו המשתמש את סיכוני האבטחה הקיימים במסגרת ביצוע פעולות כלכליות ומסחריות באמצעות רשת האינטרנט. חיסונים לא תהיה אחראית לכל נזק, מכל מין וסוג שהוא, שייגרם למשתמש כתוצאה מפריצה למסדי הנתונים שלה ו/או לאתר ו/או למחשביה.

סודיות

לצורך השימוש באתר ו/או בחלק ממנו יכול שיהיה דרוש שימוש בקוד סודי ו/או בסיסמאות בלעדיהן אין המשתמש יכול להיכנס לחלק מדפי האתר. דרישה זו נובעת מהרצון למזער את הסיכונים הכרוכים בשימוש ברשת לרבות אך לא רק בכל ציוד חומרה המאפשר חיבור לרשת. נוכח האמור, כל הסיסמאות, לרבות כל קוד גישה או אמצעי אבטחת מידע אחר אל האתר (להלן: "סיסמאות") הינן אישיות, פרטיות, לא ניתן להעבירן לצד ג', ובאחריותו המלאה והבלעדית של המשתמש לשמור אותן בסודיות מלאה. חיסונים לא תישא באחריות להפסד ו/או לכל נזק אחר שייגרם אצל המשתמש כתוצאה משימוש או אחסון לא ראוי ו/או לא מורשה ו/או לא מוגן בסיסמאות כאמור לרבות אך לא רק מסירת הסיסמאות לצד שלישי ו/או שימושו של צד שלישי בסיסמאות בין אם הדבר נעשה בידיעת המשתמש ובין אם לאו.

קניין רוחני וזכויות יוצרים

למעט אם צוין במפורש, זכויות היוצרים והקניין הרוחני לרבות העיצוב, לוגו, שם האתר, וכל תוכן ו/או חומר אחר המצוי תחת כתובת האתר, הנם בבעלותה המלאה של חיסונים. למעט אם חיסונים, התירה במפורש, מראש ובכתב, אין לעשות כל שימוש בתוכן האתר לרבות שינויו, הצגתו, העתקתו, שכפולו, הפצתו, מסירתו ו/או מכירתו לצד ג' ו/או כל שימוש מסחרי אחר. השימוש באתר כפוף לדיני זכויות היוצרים בעולם ובישראל. למעט אם צוין במפורש, כל חומר ו/או מסר, לרבות אך לא רק, רעיון, ידע, טכניקה, תוכנית שיווק, מידע, שאלות, תשובות, הצעות, דוא"ל והערות (להלן: "מידע המשתמש") שיימסר לידי חיסונים, לא ייחשב כחומר סודי או כזכות קניינית של המשתמש. חתימה על הסכם ההתקשרות תשמש כמתן אישור לחיסונים להשתמש בכל מידע המשתמש לרבות פיתוחו בהתאם ולטובת צורכי החברה.

הדין החל וסמכות מקומית

על השימוש באתר זה יחולו דיני מדינת ישראל כפי שהם נוהגים בין צדדים שהם כולם תושבי ישראל וללא תחולה לכללי ברירת הדין של המשפט הבינלאומי הפרטי כפי שהם נוהגים בישראל. המשתמש מסכים לכך שהסמכות הבלעדית להכרעה בסכסוכים הנובעים מהשימוש באתר תהיה בבתי המשפט המוסמכים לכך בעיר תל אביב-יפו. השימוש בלשון זכר נעשה מטעמי נוחיות בלבד והוא מתייחס וכולל את לשון הנקבה והרבים. 

הרשם לרשימת התפוצה שלנו