Risk Management System Report Management System

הערכת שווי הוגן של מכשירים פיננסים

הערכת שווי הוגן של מכשירים פיננסים בכפוף להוראות תקן חשבונאות בינלאומי 39- מכשירים פיננסיים הכרה ומדידה (IAS39) ותקן חשבונאות בינלאומי 37 - הפרשות, התחייבויות תלויות ונכסים תלויים (IAS37).

 

v הערכת שווי הוגן של מרכיב האופציה באג"ח להמרה - 

   חישוב השווי ההוגן של מרכיב האופציה באג"ח להמרה יבוצע תוך התייחסות למספר שאלות כגון מהו סוג האופציה שברשות המשקיע, מהו מחיר המימוש של האופציה, מהו שיעור ריבית ההיוון של תזרים האג"ח שיילקח למטרת ישוב מחיר המימוש של האופציה. הערכת השווי ההוגן של מרכיב האופציה באג"ח תבוצע תוך בניית מודל בינומי בהתאם למבנה האג"ח המאפשר התייחסות אל שינויים החלים במהלך חיי האג"ח להמרה כגון שינוי בתוספת המימוש בכל נקודת זמן.

    

v הערכת שווי הוגן של ההטבה הגלומה בהלוואת/ ערבות בעלים - 
    תקן חשבונאות IAS39 קובע, כי ההלוואה או ערבות שניתנה על -ידי גורם קשור תחשב להטבה, שיש לקבוע את שוויה. התקן התקן מגדיר שווי הוגן של התחייבות, כסכום שבו ניתן לסלק התחייבות זו בעסקה בתום לב בין קונה מרצון לבין מוכר מרצון, הפועלים בצורה מושכלת ושאינה מושפעת מיחסים מיוחדים בין הצדדים. 

על פי התקן, שווי ההתחייבות הפיננסית תיקבע על בסיס התנאים ששררו במועד בו הם עמדו לראשונה. בנוסף, מדידת שווי ההתחייבות הינה בשיטת הריבית האפקטיבית ובגין העלות המופחתת של ההתחייבות הפיננסית.

 

v עסקאות בין בעלי שליטה.

v  פירוק חבילות בהנפקה. 

 

 לפרטים נוספים נא לפנות ל:

אסף דאר מנהל המחלקה הכלכלית                 asaf@immunities.co.il        טלפון: 08-9369805

בניית אתרים
פארק וויצמן למדע, בנין לב הנ.י.צ.ן. רח' גולדה מאיר 3, נס ציונה טל: 08-9369800 פקס: 08-9369801