הערכות שווי

להערכת שווי תפקיד מכריע במערכת קבלת ההחלטות הכלכליות והחשבונאיות. הערכת שווי איננה מדע מדויק. היא אמורה לשקף בצורה סבירה את השווי הכלכלי הנאות לזמן מסוים, תוך שימוש בנתונים הקיימים, הנחות יסוד ותחזיות. לבחירת המתודולוגיה לפיה תבוצע הערכת השווי חשיבות רבה. הניסיון העשיר שצברנו בחיסונים פיננסים מאפשר לנו לבחור במתודולוגיה המתאימה בהתאם למטרת הערכת השווי והשימושים בה.

הערכת שווי נגזרים פיננסים

הערכת שווי הוגן בלתי תלויה של נגזרים במט"ח, ריביות ומדד לדו"חות הכספיים ולביאורים דוגמת 10K, 20F, IFRS7 וגלאי. הערכת השווי נסמכת על מתודולוגיה סדורה, נתמכת במערכות מידע אובייקטיביות ומלווה בחוות דעת מפורטת, המוצגות בצורה מעמיקה להנהלת החברה ולרואי החשבון.

אומדן ההתחייבות למדען הראשי

בעת נטילת מענק מהמדען הראשי, מתחייבת החברה להחזר המענק באמצעות תשלומי תמלוגים ממכירותיה העתידיות. בהתאם לדרישות ה-IFRS, יש לאמוד ולהציג את היקף ההתחייבות בדו"חות הכספיים. הניסיון הרב שלנו בעבודה עם המדען הראשי, מאפשר לנו להעניק לך ערך מוסף.

אופציות לעובדים

הערכת שווי הוגן של אופציות לעובדים, תוך עמידה בכללים הרגולטורים. הערכת השווי עושה שימוש במגוון מודלים מקובלים, ובהם B&S והמודל הבינומי, לצד מודלים מורכבים הדורשים תכנות, דוגמת מונטה קארלו. בנוסף, אנו מסייעים בליווי ועדת התגמול, בגיבוש מדיניות התגמול ובחינה השוואתית של תגמול נושאי המשרה השונים.

מחירי העברה

חיסונים פיננסים פועלת בשיתוף עם אחד ממשרדי עורכי הדין הגדולים בישראל. שיתוף הפעולה והניסיון הרב שלנו במתן ייעוץ לרשות המיסים בתחום "שינוי מבנה עסקי", מאפשרים נקודת מבט רחבה ופתרון כולל בהיבט המשפטי והכלכלי.

הערכת שווי חברה

צוות עתיר ניסיון האמון על ביצוע מגוון הערכות שווי, המשמשות בסיס לדיווח חשבונאי, בחינה לירידת ערך מוניטין (Impairment), רכישת עסק, יישוב סכסוכים בין בעלי מניות, עסקאות עם משקיעים ואומדן החזקות בחברה.

הערכת שווי מניה רגילה – 409A

הערכת שווי מניה רגילה נדרשת, על פי רוב, בעת עסקאות עם משקיעים, אומדן החזקות בחברה, אומדן שווי מנגנון אנטי דילול, הערכת שווי הוגן של אופציות לעובדים וכבסיס לסעיף 409A של דין המס האמריקני.
line-break-section

Immunitor

כשגידור וטכנולוגיה נפגשים

devices-thumbnails

צור קשר

הרשם לניוזליטר שלנו