Risk Management System Report Management System

תיקון 20 לחוק החברות

התיקון נחקק בעקבות הדיון הביקורתי בשכר הבכירים ומהווה נדבך משלים לתיקונים האחרונים בחוק שנועדו להביא לתהליך קבלת החלטות מושכל ושקוף בנושא השכר בחברות ציבוריות ובחברות אג"ח.

התיקון כולל שלושה חידושים עיקריים:

  1. הקמת ועדת דירקטוריון בהרכב שיבטיח את עצמאותה שתדון בכל ענייני התגמול.
  2. קביעת מדיניות תגמול לכל חברה שתתייחס לשיקולים ולאמות מידה המפורטים בחוק שעיקרה בראייה ארוכת טווח הקושרת בין ביצועי נושא המשרה לשכרו.
  3. התווית הליך אישור ועדת התגמול והליך אישור העסקאות הפרטניות עם נושאי משרה, באופן שמחייב להביא בחשבון את בעלי מניות המיעוט, בעיקר הציבור, טרם קבלת החלטה, ובמקרים מיוחדים מקנה למיעוט זכות וטו (בחברה נכדה ציבורית*.

בין היתר דורש התיקון את התייחסות הועדה לקידום מטרות החברה תוך בניית תכנית העבודה ומדיניות בראייה ארוכת טווח, יצירת תמריצים, תרומתו של נושא המשרה לשגת יעדי החברה ולהשאת רווחיה.

כמו כן מונה התיקון שיקולים שיש להתייחס אליהם במדיניות התגמול ובהם השכלתו, כישוריו, תפקידו ותחומי אחריותו של נושא המשרה, מרכיבי השכר המשתנים כגון בונוסים, אופציות וכן תקרה למענקי פרישה.

 

בניית אתרים
פארק וויצמן למדע, בנין לב הנ.י.צ.ן. רח' גולדה מאיר 3, נס ציונה טל: 08-9369800 פקס: 08-9369801