Risk Management System Report Management System

הערכת שווי הוגן של המניה הרגילה לצורך חישוב שווי הוגן של אופציות

לשם הערכת שווי הוגן שלאופציות המוענקות לנושאי משרה בחברה פרטית, יש לבצע הערכת שווי של המניה הרגילה של החברה וזאת בהתאם לגישות ההערכה המקובלות בהתאם להנחיות לשכת רואי החשבון האמריקאית 
 (
409A -(AICPA 

קיימות מספר שיטות מקובלות להערכת שווי הוגן של מניה רגילה:

שיטת תוחלת התשואה - Probability-Weighted Expected Return Method:

 
בשיטה זו השווי ההוגן של מניה רגילה מוערך על בסיס ניתוח של מספר תרחישים עתידיים אפשריים של החברה ביניהם: הנפקה (IPO), רכישה או מיזוג (Sale/Merger), פירוק (Liquidation) והמשך פעילות כחברה פרטית (Private)

שיטת הערך הנוכחי - Current-Value Method:

שיטה זו מבוססת על חישוב השווי הנוכחי של החברה (באחת מהשיטות המקובלות) והקצאתו לשכבות מניות הבכורה לפי הגבוה מבין ה-L.P.  של השכבה או שוויה בהנחת המרה למניות רגילות. יתרת השווי (אם קיים) יוקצה למניות הרגילות וממנו ניתן יהיה לחלץ את השווי ההוגן של מניה רגילה.
היתרון המרכזי של שיטה זו הוא שחישוב השווי והקצאתו נעשים בשלב אחד, מה שהופך אותה לקלה להבנה  החברה עומדת לפני התרחשותו של אירוע הנזלה (רכישה/מיזוג או פירוק החברה);

שיטת תמחור האופציות - Option-Pricing Method:

על פי שיטה זו כל שכבה של מניות מוערכת כאילו הייתה אופציית  Call על החברה.
נכס הבסיס של "האופציות" הנו שווי החברה (בהשוואה לאופציות רגילות בהן נכס הבסיס הוא המניה עצמה) ואילו מחיר המימוש שלהן מבוסס עלה-L.P.(במועד ההנזלה) של השכבות השונות. באמצעות הנתונים של כל שכבת מניות, ניתן לקבוע את השווי הכספי שלה.
שכבת המניות הרגילות נחשבת כאופציית call על שווי החברה עם מחיר מימוש ששווה לסכום ה- L.P.
(במועד ההנזלה). מכאן, למניות הרגילות יהיה שווי רק במידה ושווי החברה במועד ההנזלה יהיה גבוה יותר מסכום זה.

לפרטים נוספים נא לפנות:
 אסף דאר מנהל המחלקה הכלכלית                 asaf@immunities.co.il        טלפון: 08-9369805

בניית אתרים
פארק וויצמן למדע, בנין לב הנ.י.צ.ן. רח' גולדה מאיר 3, נס ציונה טל: 08-9369800 פקס: 08-9369801