Risk Management System Report Management System

בניית תוכנית תגמול העובדים בחברה

חברות רבות מעניקות ללנושאי משרה בארגון מניות או אופציות למניות. הקצאות אלה מהוות דרך תגמול מקובלת כחלק ממכלול תיק תגמול העובד.

הליך בניית תוכנית התגמול תעשה תוך התייחסות אל השלבים הבאים:

 

v   הכרת מבנה הארגון, מטרותיו ובעיות עמן הוא מתמודד (גדון: יצירת מוטיבציה, הקטנת שיעור תחלופת העובדים
       ודילול הון מניות החברה).

 

v   בחירת מכשיר תגמול המתאים (התאמת מכשיר התגמול אל מקבל ההטבה) כגון: אופציות, מניות חסומות,
       מניות אקזוטיות (שימוש בהתניות הקשורות בעמידה ביעדים שונים) ועוד.

 

הליך זה יאשר מחד את בנייתה של תוכנית תגמול אופטימלית לארגון, ומאידך, הפחתה של שווים ההוגן של מכשירי ההטבה וזאת בכפוף לעמידה בדרישות התקינה החשבונאית הרלבנטית (IFRS2, FAS123R).

 

לפרטים נוספים נא לפנות ל:

אסף דאר מנהל המחלקה הכלכלית                 asaf@immunities.co.il        טלפון: 08-9369805

בניית אתרים
פארק וויצמן למדע, בנין לב הנ.י.צ.ן. רח' גולדה מאיר 3, נס ציונה טל: 08-9369800 פקס: 08-9369801