Risk Management System Report Management System

נכסים והתחייבות AG8

נכסים והתחייבויות צמודי מדד שאינם נמדדים לפי שווי הוגן


בעקבות יישום התקינה החשבונאית הבינלאומית, עלתה הסוגיה כיצד ליישם את שיטת הריבית האפקטיבית לגבי נכסים והתחייבויות צמודי מדד (לפי תקן 39). אחת האפשרויות הינה יישום סעיף AG9או AG8.
 
רקע:

בהתאם לכללי החשבונאות המקובלים בישראל, נכסים והתחייבויות צמודי מדד נמדדו בעלות מופחתת. יתרת הנכסים או ההתחייבויות הוצמדה למדד המחירים לצרכן הידוע ביום המאזן. השינויים במדד המחירים לצרכן במהלך התקופה השפיעו על עלויות המימון לאותה תקופה.
תקן 39 קובע כי הוצאות/הכנסות ריבית לתקופה ועלות מופחתת של נכס/התחייבויות יחושבו על ידי שיטת הריבית האפקטיבית.
הריבית האפקטיבית הינה הריבית המהוונת את תזרים המזומנים (בגין תשלומים/תקבולים צפויים) לערך בספרים של הנכס או ההתחייבויות.

 

 חלופות אפשריות לטיפול בנכסים ובהתחייבויות צמודי מדד:

  1. בכל תאריך דיווח יש לאמוד מחדש את תזרימי המזומנים על מנת לשקף את התחזיות המעודכנות לשיעורי    האינפלציה עד למועד פירעון המכשיר הפיננסי ולקבוע את שיעור הריבית האפקטיבי המעודכן לאותו המועד.שיעור ריבית זה ישמש בקביעת הוצאות / הכנסות המימון לתקופה הבאה, עד לקביעת שיעור ריבית חדש בהתאם לתחזיות המעודכנות. חלופה זו מתבססת על סעיף AG7
  2. בכל תאריך תאריך דיווח יש לאמוד מחדש את תזרימי המזומנים על מנת לשקף את התחזיות המעודכנות לשיעורי האינפלציהעד למועד פירעון המכשיר הפיננסי ולקבוע את הערך בספרים של הנכס/ התחייבות לפי שיעור הריבית האפקטיב המקורי של המכשיר. התיאום של הערך בספרים של המכשיר הפיננסי נזקף לדוח רווח והפסד.חלופה זו מתבססת על סעיף AG8
  3. טיפול בהתאם לכללי החשבונאות שהיו מקובלים עד היום.
    סוגיית הטיפול בהתחייבויות ובנכסים צמודי מדד הועברה לוועדה לפרשנויות של דיווחי כספי בינלאומי
    (IFRIC). בהתאם לעמדת המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות, ניתן ליישם כל אחת מהחלופות הנ"ל.חברת חיסונים פיננסים נערכה מזה זמן ליישום מדידה של נכסים והתחייבויות צמודי מדד בהתאם לתקינה הבינלאומית. מדידה ויישום לפי התקן דורשים להביא בחשבון תחזיות לגבי שיעורי האינפלציה נכון ליום יצירת המכשיר ולכל מועד דיווח.

לצורך קביעת הריבית האפקטיבית עבור נכסים והתחייבויות צמודי מדד יש להשתמש בתחזיות אינפלציה ולא ניתן להתבסס רק על עליית המדד בפועל (כמקובל היום)

חיסונים פיננסים ביצעה מדידת נכסים והתחייבויות צמודי מדד בהתאם לתקינה הבינלאומית עבור חברות ציבוריות מהגדולות במשק וכן חברות שנדרשו לכך במסגרת תשקיפים שהוכנו לצורך עמידה בדרישות הרשות לנ"ע.

בניית אתרים
פארק וויצמן למדע, בנין לב הנ.י.צ.ן. רח' גולדה מאיר 3, נס ציונה טל: 08-9369800 פקס: 08-9369801