Risk Management System Report Management System

תיקונים ל IFRS7

  החל מהדוחות השנתיים של שנת 2009, נוספו תיקונים ל- IFRS7 בדבר מכשירים פיננסיים. בהתאם לתיקונים נדרש כי גילויים בהקשר למכשירים פיננסיים הנמדדים בשווי הוגן יבוססו על היררכיית שווי הוגן. 

הרחבת הגילוי בהקשר למדידת שווי הוגן מתמקדת בנתונים המשמשים לחישוב השווי ההוגן, תוך שימוש בהיררכיה של 3 רמות של שווי הוגן:

רמה 1- שווי הוגן הנמדד על ידי שימוש במחירים מצוטטים (לא מתואמים) בשוק פעיל למכשירים זהים.

רמה 2- שווי הוגן הנמדד על ידי שימוש בנתונים נצפים,ישירים או בלתי ישירים,שאינם כלולים ברמה 1 לעיל.

רמה 3- שווי הוגן הנמדד על ידי שימוש בנתונים שאינם מבוססים על נתוני שוק נצפים.
 
 
ישות נדרשת לתת גילוי לרמות בהיררכיה של מדידות השווי ההוגן המוכרות בדוח על המצב הכספי, עבור כל קבוצה של מכשירים פיננסיים. על הגילוי להינתן בפורמט של טבלה אלא אם ישנו פורמט אחר שמתאים יותר.
 
חיסונים פיננסים משמשת מזה שנים רבות כגוף מומחה המספק חוות דעת והערכות שווי הוגן שונות. החברה עובדת מול רואי החשבון תוך שיתוף פעולה והיא מוכרת על ידם כגוף העונה על הדרישות שפורטו להלן.
 
דוגמאות להערכות שווי המתבצעות בחברת חיסונים פיננסים ואשר בגינן נדרשת לאחרונה חוות דעת מומחה –

* הערכות שווי הוגן של נגזרים פיננסים (חוזים, SWAP, אופציות,IRS ועוד).
* מדידת סיכון אשראי של הגוף המבצע (לדוגמא בנקים) בהערכת שווי של מכשירים פיננסים.
* יישום IFRS7.

בניית אתרים
פארק וויצמן למדע, בנין לב הנ.י.צ.ן. רח' גולדה מאיר 3, נס ציונה טל: 08-9369800 פקס: 08-9369801