Risk Management System Report Management System

חשבונאות גידור

בדיקת אפקטיביות הגידור לצורך הכרה בעסקאות הגנה (FAS133, IAS39).


חשבונאות גידור מהווה את אחד הנושאים המורכבים ליישום בתקינה הבינלאומית ובתקינה האמריקאית. למרות שכללי התקינה מאפשרים להכיר ברווחים/הפסדים בגין פריטים מגודרים ובגין מכשירים מגדרים באותה תקופה, מה שמאפשר הקטנת תנודתיות של רווח והפסד של החברה, יישום הכללים אינו פשוט. בנוסף לקריטריונים "איכותיים", כגון כללי תיעוד מחמירים, ישנם מבחנים כמותיים שמטרתם לבחון את אפקטיביות הגידור, ישנם שתי שיטות נפוצות לבדיקת אפקטיביות:

 

1. מתודולוגיית קיזוז דולרי- DOLLAROFFSET
    מתודולוגיה זו הינה מבחן כמותי, ובמסגרתה יש להשוות את השינוי בשווי ההוגן של המכשיר המגדר או בתזרים
    המזומנים הנובע מהמכשיר המגדר למול השינוי בשווי ההוגן של הפריט המגודר או בתזרים המזומנים הנובע
    מהפריט המגודר.

2. מתודולוגיית ניתוח רגרסיה זאת שיטה סטטיסטית אשר בודקת את חוזק היחסים הסטטיסטיים בין הפרט
    המגודר לבין  המכשיר המגדר.

3. מבחן פרוספקטיבי -מטרותו של המבחן הרטרוספקטיבי הינה להדגים כי הגידור היה אפקטיבי במהלך תקופת
    הגידור. מדובר למעשה בבדיקה האם השינויים בשווי של המכשיר המגדר קיזזו את השינויים בפריט המגודר.

4. מבחן רטרוספקטיבי-מטרתו של המבחן הרטרוספקטיבי הינה להדגים כי הגידור היה אפטיבי במהלך תקופת
    הגידור.מדובר למעשה בבדיקה האם השינויים בשווי של המכשיר המגדר קיזזו את השינויים בפריט המוגדר.

בניית אתרים
פארק וויצמן למדע, בנין לב הנ.י.צ.ן. רח' גולדה מאיר 3, נס ציונה טל: 08-9369800 פקס: 08-9369801