Risk Management System Report Management System

יישום המלצות ועדת גלאי

בעקבות אישור המלצות ועדת גלאי 2 בכנסת, על החברות ליישם את ההמלצות בדוחות שנתיים החל משנת 2006 (דיווח כמותי-ובנית ניתוחי רגישות). כמו-כן, על פי התקנות נדרשות החברות לגילוי רבעוני בדבר שינויים מהותיים.

להלן נקודות מרכזיות על ועדת גלאי 1 ו-2 וההמלצות אליהן הגיעו הועדות ואשר יש ליישמן.

 

 עיקרי הדברים:

ועדות גלאי 1 ו-2 לקביעת כללי הדיווח בדבר החשיפה לסיכונים פיננסיים ודרכי ניהולם, הוקמו במטרה להגביר את
   רמת המודעות של  מנהלים ודירקטוריונים בחברות הציבוריות לנושא ניהול הסיכונים בכלל וניהול סיכוני השוק בפרט
   וכתוצאה מכך להגביר את שקיפות כלפי ציבור המשקיעים.

בבסיס גישת הועדות - "כל תאגיד ידווח על החשיפות בפניהן הוא ניצב ואשר אליהן הוא מתייחס, על האסטרטגיות
   בהן הוא נוקט ועל תוצאותיו בהפחתת הסיכונים ".

כפועל יוצא מדיוני הועדות חוקקו תקנות הנוגעות לדפוסי דיווח בשתי רמות (גישה תהליכית):

1. דיווח איכותי שעיקריו עוצבו כבר בועדת גלאי הראשונה.

2. דיווח כמותי שתחילתו בועדת גלאי הראשונה בדמות מאזני הצמדה וטבלאות נגזרים והמשכו בועדת
    גלאי השנייה באימוץ ניתוח הרגישות ושיטת ה- VAR(ליישום החל משנת 2007 ) בגופים/מוסדות פיננסיים.

* יישום התקנות באופן מלא הינו חובה החל בדוחות הכספיים לשנת 2006 (ניתוח רגישות בלבד, החל מ 2007-
  יש להוסיף מספרי השוואה ולבדוק על פני התקופה).

חברת חיסונים פיננסים נערכה ליישום ההמלצות האיכותיות והכמותיות כאחד. חיסונים פיננסים ביצעה מספר רב של עבודות (הערכת שווי הוגן וניתוחי רגישות בהתאם לדרישות ועדת גלאי 2) עבור חברות ציבוריות בישראל.

כימות ויישום תקנות ועדת גלאי 2 אינו דבר טריוויאלי כלל ועיקר והוא כרוך בתהליך איסוף, ניתוח, כימות והערכת שווי בשילוב עם מבחני רגישות של נכסים/התחייבויות, מלאים ברי ציטוט, התקשרויות איתנות חוץ מאזניות וכמו כן נגזרות פיננסיות. (למחלקה ניסיון מצטבר של יישום ההמלצות בלמעלה מ- 100 חברות).

קיימות שלש בעיות עיקריות שיקשו על יישום עצמי של דרישות הועדה והן:  

  1. ביצוע הערכת שווי הוגן לנכסים התחייבויות ומכשירים פיננסים בשלושה מימדים:
    א. שערי חליפין
    ב. ריביות
    ג. סטיות תקן

  2. הדרישה ליישום הניתוח תוך התחשבות באירועים קיצוניים (מעבר ל 10%) שקרו בעשר השנים האחרונות.

  3. בדיקת השווי ההוגן על פני התקופה וכן הוספת מספרי השוואה (ביחס לדוחות הקודמים).  תקן דיווח בינלאומי IFRS- לפי התקינה הבינלאומית יש לבצע ניתוחי רגישות של השפעת שינויים בגורמי סיכון על רווח והפסד ועל קרנות הון ולהציגם כביאור בדוחות הכספיים. כמו כן, חברות נדרשות לתת הסברים ומודלים בגין סיכון אשראי סיכונים שונים. לדוגמא: חברה המציגה את התחייבויותיה בשווי ההוגן (כגון - אג"ח סחירה) נדרשת כיום לציין מהו מרכיב הסיכון הקיים בתשואת האיגרת.

לצורך כך יש לבצע חישוב מתאים המבודד את סיכון החברה.
במצב עולם כזה חיסונים פיננסים יכולה לספק מענה מהיר ומקצועי עקב הניסיון המצטבר. 

לפרטים נוספים נא לפנות ל:

אסף דאר      08-9369805         asaf@immunities.co.il

בניית אתרים
פארק וויצמן למדע, בנין לב הנ.י.צ.ן. רח' גולדה מאיר 3, נס ציונה טל: 08-9369800 פקס: 08-9369801