Risk Management System Report Management System

תחום הביוטכנולוגיה והקניין הרוחני

המחלקה הכלכלית נחשבת למובילה בשוק בכל הקשור לליווי ומתן שירותי ייעוץ כלכלי ופיננסי לחברות הפועלות בענף הפארמה, הביוטכנולוגיה והקניין הרוחני.

 היתרונות היחסיים הינם פועל יוצא של ההיבטים הבאים: 

v  בסיס לקוחות נרחב המקיף כ 70% מכלל חברות הביומד הנסחרות בבורסה לניירות ערך בתל-אביב.

v ישום מגוון מתדולוגיות וגישות מקובלות לביצוע הערכות שווי ובכלל זה גישת היוון תזרים מזומנים עתידיים, גישת 
    הימנעות מתמלוגים", גישת העלות, בחינת עסקאות דומות שימוש במכפילים וגישת ה-Real Options.

v שימוש נרחב במחקרים אמפיריים.

v ניתוח מפורט של השוק והסביבה העסקית לרבות מתחרים ומוצרים קיימים.

v בניית תחזיות ותוכניות עסקיות בהתבסס, בין היתר, על מחקרי שוק ובסיסי נתונים נוספים.

 

 

v שירותי ייעוץ ללשכת המדען הראשי, במשרד התמ"ת, בנושא העברת ידע לחו"ל ולמגוון חברות פרטיות.

 

בניית אתרים
פארק וויצמן למדע, בנין לב הנ.י.צ.ן. רח' גולדה מאיר 3, נס ציונה טל: 08-9369800 פקס: 08-9369801