Risk Management System Report Management System

מחלקת שווי הוגן

מחלקת שווי הוגן מבצעת מדידת נכסים והתחייבויות צמודי מדד בהתאם לתקינה הבינלאומית עבור חברות ציבוריות מהגדולות במשק וכן חברות שנדרשו לכך במסגרת תשקיפים שהוכנו לצורך עמידה בדרישות הרשות לנ"ע.

 המחלקה מתמחה בביצוע עבודות בתחומים הבאים:

יישום המלצות ועדת גלאי 2- הערכת שווי הוגן וניתוחי רגישות לנכסים, התחייבויות ומכשירים פיננסים

הערכת שווי הוגן למכשירים פיננסים 

בדיקת אפקטיביות גידור (חשבונאות גידור)

מכשירים פיננסים הנמדדים בשווי הוגן (תיקונים ל-IFRS7)

הערכת שווי נכסים והתחייבויות צמודי מדד

נגזרים משובצים -הערכת שווי הוגן לנגזרים משובצים

יישום IFRS7 ניתוחי רגישות תחת דרישות התקינה החשבונאית הבינלאומית

לפרטים נוספים נא לפנות ל:

אסף דאר - מנהל מחלקה כלכלית asaf@immunities.co.il טלפון: 08-9369805

בניית אתרים
פארק וויצמן למדע, בנין לב הנ.י.צ.ן. רח' גולדה מאיר 3, נס ציונה טל: 08-9369800 פקס: 08-9369801