Risk Management System Report Management System

שירותי המחלקה הכלכלית

המחלקה הכלכלית מתמחה בביצוע עבודות בעלות אופי כלכלי, מימוני וחשבונאי לצרכים רגולטוריים וחוץ רגולטוריים בתחומים המפורטים להלן:

הערכת שווי חברות

תחום הביוטכנולוגיה והקניין הרוחני

הערכת שווי הוגן של אופציות

תיקון 20 לחוק החברות

בניית תוכנית תגמול העובדים בחברה

הערכת שווי הוגן של המניה הרגילה לצורך חישוב שווי הוגן של אופציות

הערכת שווי הוגן של מכשירים פיננסים

בניית מודלים וכלים תומכי החלטה מימוניים וכלכליים

תחום שוק ההון

בין לקוחות המחלקה הכלכלית נמנים מאות חברות פרטיות וציבוריות הנסחרות הן בארץ והן בחו"ל. 
למחלקה הכלכלית ניסיון עשיר בעמידה מול משרדי רו"ח הגדולים בארץ (BIG4) ומול הרגולטור הן בארץ והן בחו"ל.

לפרטים נוספים נא לפנות ל:

אסף דאר מנהל המחלקה הכלכלית                 asaf@immunities.co.il        טלפון: 08-9369805

בניית תוכנית תגמול העובדים בחברה

הערכת שווי הוגן של אופציות

בניית אתרים
פארק וויצמן למדע, בנין לב הנ.י.צ.ן. רח' גולדה מאיר 3, נס ציונה טל: 08-9369800 פקס: 08-9369801